ستاد امر به معروف و نهی از منکر

تعداد بازدید : ۱۸۰
کد خبر: ۲۰۲۲۷
تاریخ انتشار : ۲۴ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۲:۱۹
دبير ستاد امر به معروف و نهی از منكر در گفت وگو با همشهری؛
حجت الاسلام محبی گفت:امر به معروف و نهي از منكر تا جايي كه منجر به تنش اجتماعي نشود، درست است، اما وقتي منجر به تنش اجتماعي مي شود، اين موضوع خودش تبديل به منكر مي شود.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، حجت الاسلام محبی دبیر ستاد امر به معر وف و نهی از منکر کشور در گفتگو با روزنامه همشهری به سوالاتی درباه گروه های جهادی تحت حمایت این ستاد و نحوه اعطای مجور به آنها و همچنین رویکرد کلی ستاد نسبت به فریضتین پاسخ داده است.

متن این گفتگو که در تاریخ 24 اسفند 1399 در روزنامه همشهری منتشر شده به شرح ذیل است:

 

اخيرا اعالم شــد 1400 گروه جهادي از سوي ستاد امر به معروف و نهي ازمنكر مجوز گرفته اند و در سراســر كشور فعال شــده اند. اين گروه هاي جهادي قراراست چه كارهايي انجام دهند؟ مگر شعب استاني ستاد براي پيشبرد اهداف آن كافي نبود؟

 

 يكــي از تفاوت هــاي جوامــع مــدرن و ســنتي در نوع ديدگاه هايشــان به جامعه مدني ديده مي شــود. جوامع مدرن جامعه مدني و گروه هاي فعال در عرصه اجتماعي را به رسميت مي شناسند و ممانعتي براي آنها ايجاد نمي شود؛ مگر اينكه مرتكب جرم شــوند. جامعــه مدني آنجايي كه فعاليت را براي گروه هاي اجتماعي به رسميت مي شناسد، نام »ان جي او« يا معادل فارسي آن »سمن« را دارد كه به معناي نهادهاي غيرحاكميتي است. اين بدان معناست كه حاكميت آن را به رسميت مي شناسد و از آن حمايت مي كند و مسير را براي فعاليت در چارچوب قانون باز مي كند. در مقررات قانونــي و آيين نامه اي كه هيــأت وزيران آن را تصويب كرده است، درباره مجوزهاي سازمان هاي مردم نهاد يك بخل و خســتي از سوي وزارت كشــور ديده مي شود. چنانچه تا اسفند99 فقط 2مجوز به سمن فعال در عرصه امر به معروف و نهي از منكر داده شده است و رئيس اين دو سمن هم 2مقام كشوري و لشكري هستند، بقيه درخواست ها هم هيچ كدام مجوز نگرفتند. بنده وظيفه دارم فعاليت گروه هــاي امر به معروف و نهي از منكر در جامعه را گسترش دهم. به اين معنا كه اگر كسي مي خواهد بــه حاكميت نقدي كند يا پيشــنهادي مطرح كند و به تعبير ديني امر به معروف و نهي منكر مســئوالن را داشته باشــد، فعاليت هايش زير چتر حمايتي حاكميت قرار گيرد. اين كار از وظايف قانوني ســتاد است. از آنجا كه ســمن ها گسترششــان با موانع جدي روبه رو بود و وزارت كشور به اين راحتي مجوز نمي داد، بنده از ظرفيت ماده16 قانون حمايت از آمرين به معروف استفاده كردم و گروه هايي به نام گروه هاي جهادي امر به معروف و نهي از منكر تشكيل دادم و در حوزه هاي مختلف از جمله محيط زيست، خيريه، كمك رساني و... ســعي كرديم خأل وجود سمن ها در اين حوزه ها را مرتفع كنيم. بنابراين گروه هاي جهادي امر به معروف و نهي از منكر به اين دليل گروه جهادي ناميده مي شوند كه فعاليت مدني چند نفر در قالب يك گروه است و از آنجا كه امر به معروف و نهي از منكر اقدامي جهادي محسوب مي شود، تركيب اين مولفه 2گروه جهادي شد.

 

مي شــود گفت كه به نحوي براي ايجاد اين گروه هاي جهادي منع يا مسير دشوار اخذ مجوز از سوي وزارت كشور را دور زده ايد؟

 

 نه، توجه كنيد كه بحث موازي كاري نيست و ستاد وظيفه دارد بستر فعاليت هاي اجتماعي را فراهم آورد. اين گروه هاي جهادي كه براساس ماده16 قانون آمرين به معروف تشكيل مي شوند، جايگاه شان از جايگاه سمن ها مستحكم تر است؛ چون سمن ها قانون ندارند و آيين نامه هيأت دولت را دارند؛ نه قانون مجلــس را. به تعبيري مي توان گفت ســمن ها از گروه هاي مردمي امــر به معروف و نهــي از منكر پايين تر هستند.

 

مي شــود گفت باتوجه بــه محدوديت و سختگيري هايي كه وزارت كشــور براي صدور مجوز دارد، ماده16 قانون آمرين به معروف يك تبعيض مثبت در اين زمينه به سود ستاد امر به معروف و نهي از منكر انجام داده است؟

 

نه خير. ما اينجا حاكميت و دولت نداريم، اصل همه نظام را يكپارچه مي دانيم؛ برخي به واسطه رأي مستقيم انتخاب و برخي غيرمستقيم انجام مي شود. روند فعاليت وزارت كشور براي اعطاي مجوز براساس آيين نامه هيأت وزيران هم قانوني است و ماده16 قانون آمرين به معروف هم اين امكان را براي ستاد ايجاد كرده است. اينها نافي يا ناقض هم نيستند. اشكالي كه وجود دارد اين است اگر شما امروز برويد و درخواست سمن امر به معروف و نهي از منكر بكنيد به شما اين مجوز را نمي دهد. به خاطر اين سختگيري است كه بنده مسير فعاليت گروه هاي مردمي در ستاد امر به معروف و نهي منكر را تسهيل كرده ام.

 

اگر من درخواست مجوز براي تاسيس گروه امر به معروف و نهي از منكر داشته باشم، اين مجوز را در اختيار من روزنامه نگار يا فعال اجتماعي يا رسانه اي قرار مي دهيد؟

 

بله با تشكيل گروهي با حداقل 7عضو مي توانيد درخواست مجوز از سامانه بدهيد.

 

 چندي پيش يكي از فعالان سياسي اصولگرا خبر داد كه مجوز گروه جهادي «معروف»(مخفف مردم عليه رانت و فساد) را از ستاد گرفته. بين من روزنامه نگار، فعال مدني با او براي صدور مجوز تفاوتي قائل مي شويد و مرزبندي هاي سياسي را لحاظ مي كنيد؟

 

خير، تنها شرط نداشتن سوءپيشينه است.

 

 براساس قانون اساســي مردم مي توانند اعتراضات و تظاهرات خياباني مســالمت آميز داشته باشند، اما در قريب به اتفاق مواقع درخواست مجوزشان بي جواب مي ماند و اگر در خيابان هم باشــند، برخورد انتظامي صورت مي گيرد؟ گروه هاي جهادي شما اجازه تجمع دارند؟

 

اجازه تجمع قانونا دست دولت اســت. از وزير كشور سؤال كنيد.

 

 به جز ستاد امر به معروف كدام نهاد ها امكان صدور مجوز براي گروه هاي مردمي را دارند؟

 

در حال حاضر سازمان تبليغات اسلامي در حوزه هيأت هاي مذهبي و نيروي انتظامي در حوزه خيريه ها و وزارت كشور در بحث سمن ها مجوز صادر مي كنند. همه اين گروه ها فعاليت اجتماعي دارند، ولي حوزه فعاليت شان متفاوت است.

 

 نظارتي هم بر روند فعاليت گروه هاي جهادي به عنوان زيرمجموعه ســتاد داريد؛ چون آنطور كه از خبر ها پيداست وزارت كشور در اين بحث كاملا جدي و سختگير است؟

 

اين گروه ها زيرمجموعه ما نيستند؛ مگر سمن ها زيرمجموعه وزارت كشــورند؟! ما براي گروه هاي مردمي جهت فعاليت مدني مجوز صادر مي كنيم تا فعاليت هايشان رسميت داشته باشد و حاكميت از فعاليت اجتماعي آنها دفاع مي كند. اين معنايش اين نيست كه اين گروه ها زيرمجموعه وزارت كشور يا ستاد امر به معروف هستند، بلكه اينها زيرمجموعه حاكميت فعاليت رسمي دارند، اما ما در انتهاي سال، انتهاي زمان مجوز آن ارگان كه مجوز را صادر كرده است، روند فعاليت آنها را بررسي مي كنيم و مي بينيم كه آيا اين گروه جرمي مرتكب شده، افترايي يا اتهامي به كسي زده و شكايت قضايي عليه آن مطرح شده است يا نه؟ اگر سوء استفاده اي صورت بگيرد، ما مجوز را باطل مي كنیم.

 

 تكليف نظــارت بر روند فعاليــت در اين پيچيدگي و ازدحام قانوني كه وجود دارد، چه مي شود؟

 

نه، اين گروه ها فعاليت هايشــان مشخص اســت و دامنه فعاليتشان گسترده است و آزادند هر فعاليتي را در چارچوب قوانين جمهوري اسلامی انجام دهند. همه مردم - اشخاص حقوقي – مي توانند هر فعاليتي انجام دهند؛ مگر آنكه مطابق ماده  2 قانون مجازات اسلامي يا اصل 36 و 167 قانون اساسي منع شده باشند. اين اصل در مورد اشخاص حقوقي هم وجود دارد. پس دايره فعاليت، واحد است. فعاليت ها اجتماعي است و در عرصه فردي و خانوادگي نيست.

 

به نظرتان ستاد امر به معروف و نهي از منكر از نظر عامه مردم تشكل محبوبي است؟

 

وقتي سال 97 وارد ستاد شــدم، نخستين كاري كه كردم اين بود كه درخواست يك پژوهشي را به مركز افكارسنجي دانشگاه تهران دادم تا بررسي كند نظر مردم در مورد نقد، نظارت همگاني، انتقاد و پيشــنهاد، امر به معروف و نهي از منكر و خود ستاد چيســت؟ آنچه از اين پژوهش به دست آمد، اين بود كه آنچه مردم در 40سال گذشته از ستاد امر به معرو ف و نهي از منكر در ذهن دارند و ستاد براي آنها تداعي مي كند، جايي است كه با منكرات مبارزه و برخورد مي كند. علت اين اشتباه در برداشت حوزه فعاليت ستاد به دليل تشابه اســمي نهاد برخورد با منكرات اخلاقی با ستاد بوده است؛ چراكه آنها هم عنوان امر به معروف يا نهي از منكر را در نام مراكز خود داشته اند. اين تشابه اسمي سبب شده است كه مردم عمدتا ستاد امر به معروف و نهي از منكر را با كميته، ستاد مبارزه با منكرات يا گشت ارشاد و مانند اينها اشتباه بگيرند. اين در حالي است كه براساس قانون امر به معروف و نهي از منكر مصوب سال94 و فرمايشات مقام معظم رهبري در ســال1372 اين مركز يك مركز فرهنگي است؛ يعني جايي است براي ترويج حس مسئوليت اجتماعي. در اسناد بالادستی نظام تنها موردي كه از امر به معروف و نهي از منكر در سياست هاي كلي نظام نام برده شده است، سياست هاي محيط زيستي اســت، اما در جامعه امر مهم امر به معروف و نهي از منكر تنها با موضوعات اخلاقي، حجاب و عفاف و مانند آن شناخته مي شود و از اصل شرعي كه پايه فعاليت مدني شهروندان است و به واسطه آن بر كار مسئولان نظارت و حتي به واسطه آن در انتخابات شركت مي كنند و به وسيله آن حاكمان را بالا مي برند يا پايين مي آورند، غافل مي شوند. من اين درخواست پژوهش را در فواصل زماني مشخص 6 ماه يك بار باز تكرار كرده ام و اتفاقي كه صورت گرفته است، اينكه اين نگرش مردم عوض شده و از صرف تعلق امر به معروف يا نهي از منكر به مقوله هاي اخلاقي، پوشش و عفاف تغيير كرده است.

 

مي توانيد درصد ميزان محبوبيت ستاد را بگوييد؟

 

ميزان محبوبيت را نمي گويم، اما مردم در دومين نظرسنجي 6درصد بيشتر از نخستين نظرسنجي، امر به معروف و نهي از منكر را مسئله سياسي و حاكميتي مي دانستند و در سومين نظرسنجي 10 تا 12درصد نظر مردم نسبت به اين موضوع رشد داشته است. به تعبيري ديگر، يعني مردم وقتي در ســال97 واژه امر به معروف و نهي از منكر را مي شنيدند به ورود بي اجازه به حريم خصوصي ديگران و واژه هايي مثل فضولي تعبير مي كردند و درصد كمي آن را به معناي نظارت و پرسشــگري مدني مي دانستند، الان تعداد اين دسته بالاتر رفته است. بنده اگر در دوران مسئوليتم بتوانم مفهوم امر به معروف و نهي ازمنكر را به معناي نظارت مردم بر روند كاري مسئولان در جامعه جابيندازم و مردم نظارت قوي اي بر حاكمان داشته باشند و حاكمان از ترس مردم نتوانند خلاف كنند به اين ترتيب معاني امربه معروف و نهي ازمنكر سر جاي خودش نشسته و مي تواند محبوب باشد؛ چون همه مردم نقد حاكمان را دوست دارند و از فضولي و سرك كشيدن در حريم خصوصي شان بدشان مي آيد؛ البته اين به آن معنا نيست كه ما اموراتی كه براي خانه است در خيابان مطرح كنيم و بگوييم كه حريم خصوصي است.

 

 در تنگنا قرار دادن آزادي اجتماعي به ويژه حقوق زنان بيشترين مانور كاري را در امور امر به معروف و نهي از منكر دارد. اين مقوله اولويت چندم شماست؟

 

اصلا اين مســئله ربطي به ســتاد ندارد. من فرهنگسازي بي تفاوت نبودن در جامعه را ترويج مي كنم؛ يعني ستاد به منكرات حاكميتي يا مردم كاري ندارد، ستاد موظف است اين روحيه را در مردم به وجود بيــاورد و از آن در چارچوب قانون حمايت كند كه اگر بــدي اي در جامعه يا حاكميت ديدند، اجازه ندهند اين بدي گسترش يابد. اين مسئله كه امر خصوصي كجاست را بايد قانون تعريف كند، آنچه به ستاد برمي گردد اينكه امر و نهي مردم توسط مردم و مردم توســط حاكمان حق مردم اســت، اما اينكه بدي ها و خوبي ها كجاست را قانون بايد مشخص كند.

 

 امر و نهــي مردم توســط يكديگر باعث رودررويي اجتماعي و دلزدگي اجتماعي نمي شود؟

 

نه، اتفاقا باعث پويايي اجتماعي مي شود. بي تفاوتي نسبت به جامعه است كه به جامعه آسيب مي زند. تفاوت آنجاست كه در مسئله اي يك اجماع نسبي در مورد بدي و خوبي وجود دارد كه باعث مي شــود امر و نهي باعث دلزدگي نشود، اما يك بحث هم در زماني اســت كه اجماعي در مورد خوبي و بدي يك امر وجود نــدارد و اختلاف نظر در مورد موضوع امر و نهي است و آن اختلاف نظر ممكن است باعث دلزدگي شود؛ چرا كه امر به معروف و نهي از منكر تا جايي كه منجر به تنش اجتماعي نشود، درست است، اما وقتي كه منجر به تنش اجتماعي مي شود، اين موضوع خودش تبديل به منكر مي شود.

 

 همين عنواني كه شما به گروه هاي جهادي مي دهيد، باعث مي شود كه شما حاشيه امني را در اختيار آنها نسبت به تفكري كه با آنها در تضاد است، قرار دهيد.

 

 بله، چراكه تفكري است كه قانون اساسي به رسميت شناخته است؛ لذا آنچه معيار حق و باطل است، قانون اساسي است.

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
ارتباط مردمی
نشانی پستی: تهران - خیابان پاسداران - خیابان نیستان سوم - خیابان صدف - انتهای خیابان شهید راستوان - نبش سه‌راه چیذری - ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور
 
کد پستی: ۱۹۴۵۶۱۷۷۱۳

تلفن پاسخگویی: ۲۲۵۶۱۲۱۸ - ۰۲۱

پست الکترونیکی ما به نشانی Info@Setad-abm.com بطور روزانه بازبینی می‌شود.
نام:
* ایمیل:
* گیرنده:
پیشخوان
دیدگاه
کسی که قادر به امر به معروف نیست، نهاد‌های مربوطه را مطلع کند

کسی که قادر به امر به معروف نیست، نهاد‌های مربوطه را مطلع کند

حضرت آیت الله خامنه‌ای معتقدند: بر کسى که قادر بر امر به معروف و نهى از منکر نیست، واجب است که نهادهاى مربوطه را که از طرف حکومت براى این کار اختصاص یافته‏اند، مطلع نماید و تا کنده‌شدن ریشه‏هاى فاسد که فسادآور هم هستند، موضوع را پیگیرى کند.
ترک تذکر به مسئولان سزاوار نیست

ترک تذکر به مسئولان سزاوار نیست

در نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی، ترک تذکر و موعظه به برادر مؤمن به مجرد ملاحظه مقام او سزاوار نیست.