ستاد امر به معروف و نهی از منکر

تعداد بازدید : ۳۵۷
کد خبر: ۱۶۴۹۹
تاریخ انتشار : ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۹
مقاله
ﻧﻘــﺶ ﻧﻈﺎرت‌ﻫــﺎی رﺳــﻤﻰ و ﻧﻬﺎدﻫــﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣــﻰ در ﺑﺮﻗــﺮاری ﻧﻈــﻢ و اﻣﻨیــﺖ در ﺟﺎﻣﻌــﻪ ﻗﺎﺑــﻞ اﻧــﻜﺎر نیست اﻣــﺎ ﺑــﺪون ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﻧﻈﺎرت ﻫــﺎی ﻏیــﺮ رﺳــﻤﻰ و ﻏیــﺮ ﻧﻬــﺎدی ایــﻦ اﻣــﺮ ﻣﺤﻘــﻖ ﻧﻤــﻰ‌ﺷــﻮد. اﻣــﺮ ﺑــﻪ ﻣﻌــﺮوف و ﻧﻬــﻰ از ﻣﻨﻜــﺮ در اﺳــام ﻧﻮﻋــﻰ مکانیسم غیررسمی ﻧﻈﺎرت اﺟﺘﻤﺎﻋــﻰ اﺳــﺖ کــﻪ ﻫــﺪف آن را ﻣــﻰ ‌ﺗــﻮان ﺗﺤﻘــﻖ ﻧﻈــﻢ و اﻣﻨیــﺖ بو ﺗــک ﺗــک اﻓــﺮاد و ﻣﺘﻨﺎﺳــﺐ ﺑــﺎ ﻓﺮﻫﻨــﮓ دینی در ﺟﺎﻣﻌــﻪ داﻧﺴــﺖ کــﻪ اﻣــﺮوزه ﺑــﺎ ورود مدرنیته ﺑــﻪ ﺟﺎﻣﻌــﻪ ایــﺮان ایــﻦ ﻧﻈــﺎرت ﺑــﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎیــﻰ ﻣﻮاﺟــﻪ ﺷﺪه اﺳــﺖ. ایــﻦ پیمایش ﺑــﺎ ﻫــﺪف ﺳــﻨﺠﺶ ﻧﮕــﺮش ﻧﺴــﻞ ﺟــﻮان و ﺑﺰرﮔﺴــﺎل ﺷــﻬﺮ شیراز ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ اﻣﺮﺑــﻪ ﻣﻌــﺮوف و ﻧﻬــﻰ از ﻣﻨﻜــﺮ و ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﻋﻮاﻣــﻞ ﻣﺮﺗﺒــﻂ ﺑــﺎ ﻧﮕــﺮش آﻧــﺎن اﻧﺠــﺎم  ﺷﺪه اﺳــﺖ. ﻧﻤﻮﻧــﻪ‌ ایــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ۶٠٠ ﻧﻔــﺮ از ﺟﻮاﻧﺎن (٢٩-١٨ﺳــﺎل) و ﺑﺰرﮔﺴــﺎﻻن (ﺑﺎﻻی ۴٠ﺳــﺎل) ﺷــﻬﺮ شیراز ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﻨﺪ کــﻪ ﺑــﺎ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔیــﺮی ﺗﺼﺎدﻓــﻰ ﺧﻮﺷــﻪ‌ای اﻧﺘﺨــﺎب ﺷــﺪه اﻧﺪ و داده ﻫــﺎ ﺑــﺎ اﺑــﺰار ﭘﺮﺳﺸــﻨﺎﻣﻪ ﺟﻤــﻊ آوری ﺷﺪه اﺳــﺖ.
ﺑــﺮ اﺳــﺎس ﻧﺘﺎیــﺞ ۵/١۵ درﺻــﺪ از پاسخگویان دارای ﻧﮕــﺮش ﻣﻨﻔــﻰ و ۶٩ درﺻــﺪ دارای ﻧﮕــﺮش میانه و ۵/١۵ درﺻــﺪ دارای ﻧﮕــﺮش ﻣﺜﺒــﺖ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ اﻣــﺮ ﺑــﻪ ﻣﻌــﺮوف و ﻧﻬــﻰ از ﻣﻨﻜــﺮ ﻫﺴــﺘﻨﺪ و ﻧﮕــﺮش ﺟﻮاﻧــﺎن ﻣﻨﻔﻰ‌ﺗــﺮ از ﻧﮕــﺮش ﺑﺰرﮔﺴــﺎﻻن ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ. ﻧﺘﺎیــﺞ رﮔﺮسیون ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐیــﺮه ﻧﺸــﺎن ﻣﻰ دﻫــﺪ، ﻣتغیرﻫــﺎی ﻣﺴــﺘﻘﻞ در ﻣﺠﻤــﻮع ﺗﻮاﻧﺴــﺘﻪ اﻧﺪ ١٩ درﺻــﺪ از ﺗﻐییــﺮات ﻣﺘﻐیــﺮ واﺑﺴــﺘﻪ را تبیین کنند. ﻧﺘﺎیــﺞ ایــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ پیشنهاد ﻣــﻰ‌دﻫــﺪ کــﻪ ﺑــﺎ ﻗﻮی ﺗــﺮ کــﺮدن ﭘیوند اﻓــﺮاد ﺑــﺎ ﺟﺎﻣﻌــﻪ و اﻓﺰایــﺶ اﺣﺴــﺎس ﺗﻌﻠــﻖ ﻣــﻰ‌ﺗــﻮان ﻧﮕــﺮش و رﻓﺘﺎرﻫــﺎی آن ﻫــﺎ را ﺑــﺮای ﻧﻈﺎرت ﻫــﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋــﻰ ﻏیــﺮ رﺳــﻤﻰ ﻣﺴــﺎﻋﺪ ﺗﺮ کــﺮد.
 
برای دانلود مقاله مقاله نظارت اجتماعی دینی در دنیای مدرن کلیک نمایید.
 
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
ارتباط مردمی

نشانی پستی: تهران - خیابان پاسداران - خیابان نیستان سوم - خیابان صدف - انتهای خیابان شهید راستوان - نبش سه راه چیذری - ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور

 

کد پستی: 1945617713

 

تلفن پاسخگویی: 22561218 - 021

 

پست الکترونیکی ما به نشانی Info@Setad-abm.com بطور روزانه بازبینی می‌شود.

نام:
* ایمیل:
* گیرنده:
پیشخوان
دیدگاه
هفت فایده امر به معروف در کلام امام محمد باقر(علیه‌السلام)

هفت فایده امر به معروف در کلام امام محمد باقر(علیه‌السلام)

امام محمد باقر(علیه‌السلام) در سخنی ارزشمند هفت فایده فریضه امر به معروف و نهی از منکر را بیان فرموده‌اند.
سنت‌های غلط ازدواج از نگاه رهبر معظم انقلاب

سنت‌های غلط ازدواج از نگاه رهبر معظم انقلاب

گا‌هاً دیده می‌شود سنت‌هاى بسیار غلط در خصوص ازدواج جوانان وجود دارد که این‌ها واقعا مضر هستند و عرصه را برای تشکیل خانواده تنگ می‌نمایند و مانع ازدواج پسر‌ها و دختران جوان ما است؛ این سنت‌ها را باید عملاً نقض کرد.