خطا
  • JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 212

جلسه شورای امربعروف ونهی ازمنکر اتاق اصناف و مجتمع های تجاری

جلسه شورای امربعروف ونهی ازمنکر اتاق اصناف و مجتمع های تجاری دوشنبه, 03 خرداد 1395

جلسه شورای امربنعروف ونهی ازمنکر اتاق اصناف و مجتمع های تجاری در راستای تبیین  ساماندهی واحد های صنفی وآموزش های ضروری در خصوص آنچه شایسته ودرشاءن یک بازار اسلامی وواحد صنفی میباشد تشکیل شد شد. وارزش نظارت وبازرسی از منظر اسلام جهت حفظ وحراست از رفتار وکردار مردم بالاءخص اصناف (واحد های صنفی)بیان شد.
در این جلسه سه جانبه که با همت معاونت امر بمعروف ونهی ازمنکرمردم به دولت ومردم وحضور اماکن محترم ناجا و اتحادیه پوشاک در خصوص ساماندههی وضعیت ظاهری واحدهای صنفی تشکیل گردید به موضوعات ذیل الذکر اشاره وجهت پیگیری به تصویب رسید.
۱-اطلاع رسانی وآموزش قوانین صنفی وفقهی درحداقل های ممکن وضروری
۲-آموزش های به صورت حضوری وچهره به چهره ورسیدگی به شبهات وابهامات اعضای محترم واحد های صنفی به صورت پرسش وپاسخ
۳-اجرای این طرح ابتدا با ریاست محترم اتحادیه موضوعی(پوشاک)صورت میپذیرد.
۴-ظرف زمانی آن بنا به توافق یک هفته جهت ارتباط جدی اعضای واتحادیه مربوطه قرار داده شده است.
۵-این در در مرحله اجرا از مجتمع های تجاری شروع گردیده است تا رفع نواقص آن صورت پذیردوابتدا از یک مجتمع تجاری شروع میشود.
۶-در مرحله دوم معاونت موضوعی مردم به دولت ومردم به همراه اماکن محترم ناجا جهت برسی ونظارت بر کیفیت وچگونگی طرح، باحضورمیدانی مشترک اقدام مقتضی نسبت به ارتقاء وضعیت واحدهای صنفی صورت میپذیرد.
۷-مباحث آموزشی نظارتی از منظرقانون وفقه عبارتنداز؛وضعیت مانکن ها،پوشش مانکن ها، کالای تبلیغی اقتصادی موجودبر روی مانکن ها(مباحث اقتصادمقاومتی)،تبلیغ کالای ایرانی وتولید داخل(تاآنجایی که امکان پذیر باشد)، تصاویر برخی کالاها ویاچاپ شده بر روی بسته بندی کالاها،پوشش متصدیان واعضای محترم واحد های صنفی،سالم بودن فضا ومحیط واحد صنفی یا مجتمع تجاری(عدم آلودگی صوتی وتصویری)،اخلاق مداری،امانت داری،حفظ کیان وشاءن یک واحدصنفی ویا مجتمع تجاری،حفظ شخصیت وسلامت وعزت خانواده ها یاهمان مشتریان محترم وکرامت رفتاری کرداری با مخاطبین محترم واحدهای صنفی در دستور کار واقدام وعمل جدی صورت پذیرد.
امید است اینگونه فرهنگ سازی ها که باید ریشه ای ومبنائی از درون خانواده ی اصناف وتوسط اتحادیه ها اقدام گردد مورد اهمیت وعملیاتی برنامه ریزی وباجدیت پیگیری گردد

نظر دادن

چندرسانه ای

از نگاه علم